balkonger

Balkonger

Regler för balkonger

 • Ta bort istappar, snö och annat som riskerar att ramla eller blåsa ner från din balkong.

 • Balkonglådor måste hängas på balkongens insida.

 • Se till att balkongräcket är barnsäkert enligt myndigheternas krav.

 • Eventuella plåtar i räcket får helt eller delvis bytas ut mot skivor av tåligt glas. I samband med detta ska ett fönsterbleck monteras för att skydda betongräcket. Fönsterblecket ska vara vitt liksom fönster och plåträcken.

 • Målning av balkongplattan avråds bestämt då fel behandling kan ge allvarliga skador på betongen och dess armering.

 • Väggarnas betongytor och takens undersida kan målas med diffusionsöppen färg som kalkfärg eller ren silikatfärg. Kulören ska vara vit liksom för fönster och plåträcken. Måla inte kanter som är synliga utifrån.

 • På tegel får du inte måla alls.

 • Det är inte lämpligt att panela tak och väggar eftersom infästningen skadar betongen och panelen kan isolera och bidra till skadlig kondens i betongen. Träpanel ökar också brandbelastningen och medför större risk för brandspridning.

Regler för balkonginglasning

 • Ny inglasning måste ha ett giltigt bygglov och uppfylla myndigheternas krav på barnsäkerhet, brandskydd och utrymningsväg. Bygglov söks hos kommunens stadsbyggnadskontor. De skriver på sin webbplats att: ”Det är att föredra en typ av inglasning där själva glasrutorna inte har synliga ramar för att få så lätta och transparenta lösningar som möjligt. Den här typen av inglasningar brukar kallas för ramlöst inglasningssystem.”

 • Om du vill glasa in din balkong måste du också följa föreningens regler för balkonginglasning. Det är viktigt att bevara lättheten hos de från början öppna balkongerna. Grova konstruktioner och plåtklädda knutar motverkar detta. Använder du ramkonstruktion ska den bestå av stående smäckra fönsterbågar. Endast vit kulör är är tillåten på samtliga plåt och metalldelar.

 • Utseendet får inte markant avvika från övriga balkongers inglasning.

 • Inglasning med fönster utan vertikala aluminiumramar (ramlösa) är godkända av styrelsen under förutsättning att man sökt tillstånd hos kommunen.

 • Den öppningsbara inglasningen monteras normalt ovanpå räckets handledare. Under handledaren monteras fasta glas med fönsterbleck som skyddar betongräcket från inträngande fukt. Fönsterblecken placeras på betongräckets översida.

 • Alternativt kan inglasningen monteras innanför handledaren i höjd med betongräckets överkant eller på balkongplattan. Det senare alternativet minskar golvytan och åtkomligheten av betongräcket. I båda fallen gäller att ett fast glas monteras under handledaren ner till betongräckets övre höjd för bibehållen barnsäkerhet när inglasningen är öppen. Fönsterbleck som skyddar betongräcket från inträngande fukt placeras på betongräckets översida.

 • Se till att vatten från balkongen ovanför förs ut på ett bleck förbi den nya inglasningen. Slagregn och smältande snö ska kunna passera ut under räckets fasta glas.

 • Räckeshöjden får inte ändras och ska vara minst 1100 mm.

 • Inglasningens metalldelar, befintligt balkongräcke och fönster ska vara vita.

 • Inglasningar med glastak måste ha rasskydd monterade i takets framkant och helst ha taklucka för att underlätta snöröjning.

 • Inglasning med dubbla glas med isolerande luftspalt är inte tillåten eftersom det ändrar brandklassningen.

 • Om istappar skulle uppstå på inglasningen ansvarar den boende för att dessa tas bort.

 • Värm inte upp balkongen genom att ha balkongdörren eller fönster öppna. Husets uppvärmningssystem är inte dimensionerat för det. Använd elelement eller liknande på balkongen vid tillfälliga behov. Den ordinarie elförsörjningen på balkongen är mycket begränsad och kan behöva kompletteras. Tänk på rasrisken för smältande snö och is.

 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att montera ned inglasning eller liknande om föreningen behöver göra underhållsåtgärder på huset.

 • Lägenhetsinnehavaren är skyldig att åtgärda uppkomna fel på inglasningen som kan äventyra säkerheten.

Eventuella frågor om balkonginglasning kan du ställa till föreningens förvaltare.