Värme och ventilation

Värme och ventilation

Föreningens hus värms med fjärrvärme från Stockholm Exergi AB. I lägenheterna kommer cirka 90 procent av värmen från de vattenburna radiatorerna (elementen) och cirka 10 procent från förvärmd friskluft. Ventilationen är ett så kallat FTX-system, ett mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. 

Styrning

Systemet som styr och övervakar värme- och ventilationssystemen heter Fidelix. I de 18 huskropparna och några lokaler finns sammanlagt 22 fläktrum för ventilation och distribution av luftburen värme. Motsvarande styrutrustning finns även i tre undercentraler för vattenburen värme som är anslutna till fjärrvärmenätet. Mer om detta står i föreningens energideklarationer och OVK-protokoll.

Energideklarationer

Föreningen ska enligt lag energideklarera sina fastigheter, minst vart tionde år. Energideklarationen är tillgänglig på tavla i respektive port. Senaste energideklarationen gjordes år 2019.

OVK

Fastighetsägaren ska göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vart tredje år. Allvarliga brister måste åtgärdas. Resultatet av kontrollen är tillgängligt i respektive port. Senaste kontrollen gjordes år 2022.

Köksfläktar

Det är inte tillåtet att ansluta köksfläktar med egen motor till husets ventilationssystem! 

Kontakta maskinisten för fettfilter till den ursprungliga spiskåpan. 

Vädringsfönster

De vita filtren till vädringsfönstren bör bytas 1-2 gånger per år. Kontakta maskinisten för nya filter.