Renovera eller bygga om

Krav på anmälan och dokumentation

Föreningen ställer olika krav på anmälan och dokumentation av renovering eller ombyggnad av lägenheten beroende på omfattning, se de tre nivåerna nedan. 

De generella reglerna för all renovering eller ombyggnad längre ned på denna sida ska alltid följas

Frågor om bostadsanpassningar av lägenhet, hissar etc. ställs till förvaltaren.

Tre nivåer, beroende på omfattning, med olika krav

Dessa åtgärder kräver: enkel anmälan per mail till förvaltaren. Beskriv önskad åtgärd och ange dina kontaktuppgifter. Du behöver inte fylla i en ändringsansökan. 


Dessa åtgärder kräver: ifylld ändringsansökan och intyg från entreprenörerna som skickas till förvaltaren


Dessa åtgärder kräver: ifylld ändringsansökan och ritningar, intyg med mera från entreprenörerna som skickas till förvaltaren. Förvaltaren specificerar vilka dokument som krävs och säkerställer att anmälan är komplett. Sedan skickas den vidare till styrelsen för godkännande.

Ändring av el, vatten, avlopp, ventilationskanaler, planlösning eller bärande konstruktion måste godkännas av auktoriserad entreprenör/konsult. Om du gör en avsevärd förändring så kan det även krävas en bygganmälan till kommunen. 

Rivning av, öppning eller håltagning i vägg kräver tillstånd av styrelsen och i vissa fall intyg från konstruktör. 

Var ute i god tid! Styrelsens handläggningstid för beslut kan vara upp till sex veckor från att komplett ansökan skickats in.

Du kan överklaga styrelsens beslut till hyresnämnden om du inte fått tillstånd till en renovering eller om styrelsen ställer orimliga krav.

Börja inte med några arbeten innan du fått styrelsens godkännande! Du kan annars tvingas återställa utförda förändringar. Styrelsen får utkräva vite om förändringar gjorts utan styrelsens godkännande. Du riskerar skadestånd om förändringarna har en negativ påverkan på fastigheten, utgör risk för framtida skador eller innebär ökande kostnader för föreningen, även efter att du flyttat. Du kan också förlora bostadsrätten.

Du som bostadsinnehavare bär det fulla ansvaret även för en av styrelsen godkänd ombyggnad.

Efter avslutat arbete ska en kopia av våtrumsintyg/kvalitetsdokument, slutintyg från Säker Vatten samt eventuell egenkontroll skickas in digitalt till förvaltaren.

Ändras planlösning eller funktion ska föreningen få nya relationshandlingar som upprättats av fackman.


Regler som gäller för all renovering och ombyggnad 

Allmänna regler

Regler för kök och köksventilation

Regler för badrum och badrumsventilation

Regler för värme och ventilation

Regler för el

Regler för markiser

Regler för renovering eller inglasning av balkong