Styrelse, Portombud, stämmor och stadgar

Styrelse 2021/22

Styrelsen väljs på föreningsstämman. Ledamöter kan väljas på ett eller två år.

Styrelsen nås på e-post: styrelsen@branneriet.se.

Ledamöter 2020/21

 • Barbro Malmer, Rhg 53, 073-642 36 11, vald på 1 år (ordförande)

 • Noemi Berger, Rhg 59, 070-728 55 18, vald på 1 år (kommunikation)

 • Andreas Fries, Rhg 75, 076-526 76 09, vald på 1 år (fastighetsutveckling)

 • Elisabeth Ilskog, Rhg 65, 079-046 40 79, vald på 1 år (energi)

 • Per Liedner, Rhg 49, 076-186 32 58, vald på 2 år (mark och tomt)

 • Ludvig Lindström, Rhg 77, 070-217 16 28, vald på 1 år (sekreterare)

 • Freddi Lewin, Rhg 41, 070-496 49 25, vald på 2 år (laddstolpar)

 • Lennart Nilsson, Rhg 77, 072-858 49 19, vald på 2 år (ekonomi)

 • Per Wernqvist, Rhg 49, 079-078 00 13, vald på 2 år (fastighetsdrift och -förvaltning)

 • HSB representant: Åse Johansson-Kristiansen, 070-866 11 76

 • HSB suppleant: vakant

Presentation av styrelsen

Valberedning

Valberedningens uppgift enligt stadgarna är att föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som väljs på föreningsstämman samt lämna förslag på arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning till nästa ordinarie föreningsstämma. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen.

Valberedning 2021/22

På ordinarie föreningsstämman 2021 valdes följande personer till valberedningen:

Revisorer

Föreningen ska enligt stadgarna ha minst två och högst tre revisorer, och högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman.

Revisorer 2021/22

Nuvarande revisorer är

 • Marcus Petersson, PwC (utsedd av HSB), 070-929 41 00

 • Torsten Johansson, Rhg 53 6tr, 070-999 48 44

 • Suppleant: Nils Holm, Rhg 37, 070-424 02 42

Arvoden

Aktuella arvoden och ersättningar per verksamhetsår:

 • Ordförande: 0,7 prisbasbelopp (33 320 kr för år 2021)

 • Övriga ledamöter: 0,2 prisbasbelopp (9 520 kr för år 2021)

 • Övrig ersättning till styrelsen: 2 prisbasbelopp (95 200 kr för år 2021). Detta fördelas mellan styrelseledamöterna efter arbetsbelastning på ett sätt som styrelsen bestämmer. Till exempel lika mellan ledamöterna efter deltagande vid styrelsemöten (för 9 ledamöter, förutom HSB:s representant, och 12 möten blir det 881 kr per ledamot och möte för år 2021)

 • Ersättning för styrelseledamöter eller medlemmar som deltar i större projekt: a) ett arbetsmötesarvode på 500 kr, plus efter två timmar, ytterligare 200 kr per timme eller en kompensation för förlorad inkomst, b) en ersättning på 300 kr per tillfälle för ledamots eller medlems jourutryckning (till exempel garageportsöppning vid fel, hissfel, fläktstopp, bredbandsfel, översvämning etc).

 • Föreningsvald revisor: 0,26 prisbasbelopp (12 376 kr för år 2021)

 • Föreningsvald revisorssuppleant: 0,06 prisbasbelopp (2 856 kr för år 2021)

 • Valberedningsledamot: 5 000 kr

Portombud

I varje trappuppgång finns ett portombud som delar ut information och hämtar in synpunkter. Portombuden har möte med styrelsen någon gång per år.

Föreningsstämma

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Här använder medlemmarna sin rösträtt bland annat till att utse styrelse och övriga förtroendeposter.

Ordinarie eller extra stämma

En ordinarie stämma hålls varje år, oftast i april-maj.

Extra stämma hålls när styrelsen finner skäl till det och vid beslut som stämman måste fatta, som till exempel avsevärda förändringar av fastigheten eller val av ledamöter. Extra stämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som ska behandlas.

Kallelse till stämma görs 2-4 veckor i förväg.

Motioner

Inför ordinarie stämma har medlemmarna möjlighet att skriva förslag via motioner, läs mer om dem under Motioner nedan.

Rösträtt

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Ombud och fullmakt

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde.

Stämmohandlingar och protokoll

Årets och tidigare års stämmohandlingar samt protokoll finns i respektive Vi i Bränneriet-nyhetsbrev

Motioner

Alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till den årliga föreningsstämman. En motion är ett förslag till beslut för stämman. Styrelsen tar emot motionen och skriver ett svar till stämman.

Skicka din motion till styrelsen som brev. För att styrelsen ska hinna förbereda ett svar till stämman måste motionen lämnas in före januaris utgång.

Tänk på att motioner ska behandla en fråga som kräver stämmans beslut. Enklare frågor tas med fördel direkt med styrelsen när som helst på året. Rådfråga gärna styrelsen om du är osäker!

Att skriva en motion

En motion kan byggas upp enligt en enkel mall:

 • en tydlig rubrik

 • namn på motionären

 • en kort brödtext som beskriver

- bakgrunden till problemet

- kort argumentation

- avslutning med förslag till beslut formulerad i en eller flera att-satser

Årets och tidigare års motioner finns i respektive Vi i Bränneriet med stämmoinformation-nyhetsbrev

Årsredovisning och Verksamhets- eller förvaltningsberättelse

Inför varje års stämma presenterar styrelsen det gångna årets verksamhet och ekonomi i en årsredovisning och verksamhets- eller förvaltningsberättelse.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2021 (pdf)

Tidigare årsredovisningar och förvaltningsberättelser på Mitt HSB

Regler

Hållbarhetsregler

I årsredovisningen återfinns föreningens hållbarhetsregler:

 • Ekonomi: Föreningen har valt en styrelse som säkerställer att regler och förordningar avseende penningtvätt efterlevs och att inga ekonomiska oegentligheter sker.

 • Miljö: Föreningen värderar högre de leverantörer vilka tar ett så stort miljömässigt ansvar som möjligt.

 • Social: Föreningens medlemmar i dag är solidariska mot framtida medlemmar för att efterleva det goda boendet.