Styrelse, Portombud, stämmor och stadgar

Styrelse 2024/25

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av tre–elva ledamöter och högst fyra suppleanter. En ledamot och högst en suppleant för hen utses av HSB, övriga väljs på föreningsstämman. Ledamöter kan väljas på ett eller två år. 

Styrelsen nås på e-post: styrelsen@branneriet.se.

Styrelseledamöter 2024/25

Presentation av styrelsen

Valberedning

Valberedningens uppgift är enligt stadgarna att föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som väljs på föreningsstämman samt lämna förslag på arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning till nästa ordinarie föreningsstämma. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. 

Valberedning 2024/25

Revisorer

Föreningen ska enligt stadgarna ha minst två och högst tre revisorer, och högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. 

Revisorer 2024/25

Arvoden

Aktuella arvoden och ersättningar per verksamhetsår:

Portombud

I så gott som varje trappuppgång finns ett portombud som delar ut information, hämtar in synpunkter, ser till altaner och gemensamma utrymmen etc. Portombuden har möte med styrelsen någon gång per år.

Föreningsstämma

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Här använder medlemmarna sin rösträtt bland annat till att utse styrelse och övriga förtroendeposter. 

Stämmohandlingar och -protokoll

Senaste stämmoprotokollet (pdf)

Senaste kallelsen med förslag till dagordning etc. (pdf) och motioner med styrelsens yttranden (pdf) 

Tidigare års stämmoprotokoll finns bland Vi i Bränneriet-nyhetsbreven för respektive år

Ordinarie eller extra stämma

En ordinarie stämma hålls varje år, oftast i april–maj. 

Extra stämma hålls när styrelsen finner skäl till det och vid beslut som stämman måste fatta, som till exempel avsevärda förändringar av fastigheten eller val av ledamöter. Extra stämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som ska behandlas. 

Kallelse till stämma görs 2–4 veckor i förväg.

Motioner

Inför ordinarie stämma har medlemmarna möjlighet att skriva förslag via motioner, läs mer om dem under Motioner nedan. 

Rösträtt

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Ombud och fullmakt

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. 

Medlem får medföra ett biträde på föreningsstämma.

Motioner

Alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till den årliga föreningsstämman. En motion är ett förslag till beslut för stämman. Styrelsen tar emot motionen och skriver ett yttrande om den till stämman. 

Årets och tidigare års motioner till årsstämman

Årets motioner med styrelsens yttranden (pdf) 

Tidigare års motioner med beslut för dem finns i stämmoprotokollet bland Vi i Bränneriet-nyhetsbreven för respektive år

Motionera före sista januari

Skicka din motion till styrelsen som brev. Skicka den även via e-post i word-format för att underlätta publicering i nyhetsbrevet Vi Bränneriet. För att styrelsen ska hinna förbereda ett svar till stämman måste motionen lämnas in före januaris utgång.

Tänk på att motioner ska behandla en fråga som kräver stämmans beslut. Enklare frågor tas med fördel direkt med styrelsen när som helst på året. Rådfråga gärna styrelsen om du är osäker!

Skriv en motion

En motion kan byggas upp enligt en enkel mall:

- bakgrunden till problemet

- kort argumentation

Årsredovisning och Verksamhets- eller förvaltningsberättelse 

Inför varje års stämma presenterar styrelsen det gångna årets verksamhet och ekonomi i en årsredovisning och verksamhets- eller förvaltningsberättelse. 

Föregående års årsredovisning och förvaltningsberättelse (pdf)

Tidigare årsredovisningar och förvaltningsberättelser på Mitt HSB

HållbarhetSREGLER

I årsredovisningen återfinns föreningens hållbarhetsregler: